Navigácia

Obsah

Prístup k informáciám

 

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Záhorcek dispozíci,i a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

 

Poskytovanie informácií

 
Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Záhorce a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Záhorce o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 
Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.
 
Žiadosť je možné podať:
  1. písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu: Obec Záhorce, Obecný úrad, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce,
  2. písomne osobným doručením na OcÚ,
  3. telefonicky na čísle 047/48 93 283 alebo faxom na čísle 047/48 93 263
  4. alebo elektronickou poštou na adresu obec@zahorce.sk

 

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

 


 

 

Zverejnené nestanovený


 

 

Zverejnené nestanovený


 

 

Zverejnené nestanovený


 

 

Zverejnené nestanovený


 

 

Zverejnené nestanovený


 

 

Zverejnené nestanovený


 

A picture