Navigácia

Obsah

2015

6/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 6/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce.

 

5/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

 

4/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 3/2015  o umiestňovaní volebných plagátov

 

2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 2/2015 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v obci Záhorce

 

1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

A picture