Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

0/2017

Rozpočet obce:

0/2017

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY Č. 1 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ZÁHORCE ZO DŇA 23.10.2009

 

1/2017

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Záhorce

 

2/2017

Novelizácia prevádzkových poriadkov pohrebísk

A picture