Navigácia

Obsah

0/2017

Rozpočet obce:

0/2017

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY Č. 1 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ZÁHORCE ZO DŇA 23.10.2009

 

1/2017

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Záhorce

 

2/2017

Novelizácia prevádzkových poriadkov pohrebísk

A picture