Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:146
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:790184

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Navigácia

Obsah

Nakladanie s majetkom obce

 

Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa vo výlučnom vlastníctve obce v časti obce Selešťany pozemok parcela reg. E č. 6620/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 196 m2, zapísaný na LV 312 za pozemok parcela reg. E č. 2055/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 822 m2, zapísaný na LV 1405, spoluvlastnícky podiel 1/33, výmera spoluvlastníckeho podielu 327,93 m2.

viac v súbore na stiahnutie (139.75 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho predaja svojho majetku v časti obce Záhorce stavba – rodinný dom v zastavanom území obce, súpisné číslo 213, na ulici Ružová, orientačné číslo 41, stojaci na pozemku na parcele reg. C č. 308, pozemok parcela reg. C č. 308, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, pozemok parcela reg. C č. 310/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2, pozemok parcela reg. C č. 311/1, druh pozemku - záhrada o výmere 664 m2.

viac v súbore na stiahnutie (139.61 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce - pozemky vhodné na poľnohospodárske využitie ... viac v priloženom súbore

Zámer (126.07 kB)

Oprava písomného vyhotovenia zámeru (121.14 kB)

Tlačivo cenovej ponuky (130.76 kB)

Čestné vyhlásenie č. 1 (50.2 kB)

Čestné vyhlásenie č. 2 (38.85 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, nebytové priestory Kultúrneho domu, Krtíšska 173/98, Záhorce ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, rodinný dom, Záhorce, Ružová 213/41 ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Selešťany ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Selešťany, ... viac v priloženom súbore

A picture