Navigácia

Obsah

Archív správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Písomne:  Obce Záhorce, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce
Elektronicky:  starosta@zahorce.sk 

 

Začaté správne konania
Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

SÚS/ 00006/2023

Obec 3/2023  

Žiadateľ p. Blažena Rumanová, Družstevná ulica č. 217, Záhorce, 991 06 Želovce  požiadala dňa 04.01.2023 (12.01.2023 doručené do úradovne SÚS) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení -  1 ks orech  s obvodom kmeňa 130 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C 436  – zastavaná plocha a nádvorie   v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce.

V žiadosti je uvedené, že žiadosť bola podaná z dôvodu,  lebo drevina vyrástla ako  samorast blízko betónového chodníka a blízko stavby rodinného domu. Svojim koreňovým systémom už poškodil betónový chodník a poškodzuje základy starého rodinného domu a jeho statiku.

Vlastníkom  pozemku  C KN 436  v k. ú. Záhorce  sú Ing. Radoslav Ruman, Družstevná 217/9, Záhorce, Mgr. Ján Ruman, A. H. Škultétyho 1245/107, Veľký Krtíš, Blažena Rumanová, Družstevná 217/9, Záhorce každý v rovnakom podiele  1/3

13.1.2023 7 dní  od zverejnenia informácie
       
SÚS/ 00039/2022 Obec 151/2022  

Žiadateľ Drahoslava Príbeliová, Ružová 133/1, Záhorce požiadala  dňa 3.10.2022 (doručené úradu 6.10.2022) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení - 

2 ks smrek obyčajný   s obvodom kmeňa 147 cm,127 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C KN 375 – záhrada, 374 – zastavaná plocha a nádvorie  v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce

Vlastníkom pozemku C KN 375 je

Príbeliová Drahoslava, Krtíšska 190/36, Záhorce v  podiely  67/600, Horniaková Eva, Ružová 133/1 Záhorce v podiely 133/200, Veselka Štefan, Krtíšska 107/75 Záhorce v podiely 67/300 a vlastníkom pozemku CKN 374 je Horniaková Eva,  Ružová 133/1 Záhorce v podiely ½ a Príbeliová Drahoslava Krtíšska 190/36 Záhorce v podiely 1/2
7.10.2022

7 dní  od zverejnenia informácie

       

SÚS/ 00032/2022

Veľký Krtíš 

10.08.2022   

Obec 130/2022-117/2022  

Žiadateľ Alexander Krekáč, Opatovská Nová Ves č. 14, 991 07 Slovenské Ďarmoty, požiadal  dňa 04.08.2022 (doručené úradu 11.08.2022) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení -  1 ks moruša   s  obvodom kmeňa 200 cm  meraným  vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku  E KN 2017/1  – vinica v k. ú. Záhorce  v zastavanom území obce. 

Vlastníkom pozemku C KN 2017/1 je Alexander Krekáč, Opatovská Nová Ves č. 14, 991 07 Slovenské Ďarmoty v podiele  1/1.

12.8.2022 7 dní  od zverejnenia informácie
       
Č. 18/2014 (SÚS 00024/2014)

Spoločnosť ŽERY, s.r.o., Červenej armády 498/15, 991 06 Želovce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromo a krovín bez udania presného druhu, počtu a obvodu kmeňa, rastúce na pozemku EKN 6095/1, 6080/1, 6092/9, 6040/20 v k.ú. Záhorce.

Vlastníkom pozemkov, na ktorých dreviny rastú je spoločnosť ŽERY, s.r.o., Želovce v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 03.02.2014. Správny poplatok zaplatený: 17.2.2014.

19.2.2014 7 dní od zverejnenia informácie

 

Č. 246/2013 (SUS 00271/2013)

Pani Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 120 cm, 110 cm, 45 cm, 110 cm, 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 93 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorce.

Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce a Anna Keťková, J. Kozáčeka 1855/39, Zvolen, každá v podiele 1 / 2 . Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 11.11.2013

18.11.2013 7 dní od zverejnenia informácie
A picture