Navigácia

Obsah

Správne konania

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Písomne: Na adresu Obce Záhorce, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce
Elektronicky:  starosta@zahorce.sk 

 

Zverejnené 18.11.2013 -BK-
Aktualizované 24.2.2014

 

 

Začaté správne konania
Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. 246/2013 (SUS 00271/2013) Pani Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 120 cm, 110 cm, 45 cm, 110 cm, 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 93 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce a Anna Keťková, J. Kozáčeka 1855/39, Zvolen, každá v podiele 1 / 2 . Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 11.11.2013 18.11.2013 7dní od zverejnenia informácie
Č. 18/2014 (SÚS 00024/2014) Spoločnosť ŽERY, s.r.o., Červenej armády 498/15, 991 06 Želovce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromo a krovín bez udania presného druhu, počtu a obvodu kmeňa, rastúce na pozemku EKN 6095/1, 6080/1, 6092/9, 6040/20 v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemkov, na ktorých dreviny rastú je spoločnosť ŽERY, s.r.o., Želovce v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 03.02.2014. Správny poplatok zaplatený: 17.2.2014. 19.2.2014 7dní od zverejnenia informácie
A picture