Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Nakladanie s majetkom obce

Obec Záhorce na základe uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Záhorce č. 04-01/2024 zo dňa 15.4.2024 zverejňuje podľa ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Záhorce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v obci a k. ú. Záhorce, časť obce Selešťany, okres Veľký Krtíš, vo výlučnom vlastníctve Obce Záhorce, novovytvorený pozemok, parcela registra C KN parcela č. 1180/2 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha a parcela C KN č. 1180/3 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha.

zámer Typ: PDF dokument, Velkosť: 127.14 kB

 


Obec Záhorce na základe uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Záhorce č. 05-05/2023 zo dňa 25.8.2023  zverejňuje podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve obce Záhorce v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, zapísaných na LV č. 312, a to novovytvoreného pozemku parcela č. 311/3 o výmere 130 m2, druh pozemku záhrada v katastrálnom území Záhorce, obec Záhorce odčlenenej z pozemku parcely č. 311/1 podľa Geometrického plánu č. 40446751-35/2023 zo dňa 25.7.2023 vyhotoveného Láska Igor geodet, Za parkom 24, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 40446751 priamym predajom z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

zámer (108.71 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa vo výlučnom vlastníctve obce v časti obce Selešťany pozemok parcela reg. E č. 6620/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 196 m2, zapísaný na LV 312 za pozemok parcela reg. E č. 2055/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 822 m2, zapísaný na LV 1405, spoluvlastnícky podiel 1/33, výmera spoluvlastníckeho podielu 327,93 m2.

viac v súbore na stiahnutie (139.75 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho predaja svojho majetku v časti obce Záhorce stavba – rodinný dom v zastavanom území obce, súpisné číslo 213, na ulici Ružová, orientačné číslo 41, stojaci na pozemku na parcele reg. C č. 308, pozemok parcela reg. C č. 308, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, pozemok parcela reg. C č. 310/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2, pozemok parcela reg. C č. 311/1, druh pozemku - záhrada o výmere 664 m2.

viac v súbore na stiahnutie (139.61 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce - pozemky vhodné na poľnohospodárske využitie ... viac v priloženom súbore

Zámer (126.07 kB)

Oprava písomného vyhotovenia zámeru (121.14 kB)

Tlačivo cenovej ponuky (130.76 kB)

Čestné vyhlásenie č. 1 (50.2 kB)

Čestné vyhlásenie č. 2 (38.85 kB)


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, nebytové priestory Kultúrneho domu, Krtíšska 173/98, Záhorce ... viac v priloženom súbore

Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho nájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, rodinný dom, Záhorce, Ružová 213/41 ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Selešťany ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Záhorce, ... viac v priloženom súbore


Obec Záhorce oznamuje svoj zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve obce Záhorce, v katastrálnom území Záhorce, m. č. Selešťany, ... viac v priloženom súbore

Pre verejnosť

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Zberný dvor

Zberný dvor

Sociálne siete

facebook

Zaregistrujte sa a dostávajte správy z obce

Kontaktný formulár

Logo

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:37
TÝŽDEŇ:675
CELKOM:877434

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať