Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Triedime, nepálime!

Nespaľujme odpady!

V súčasnosti je v platností viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú. Ak sa nechceme dostať do rozporu s týmito právnymi predpismi, nemali by sme spaľovať žiaden odpad. Žiaden spôsob zneškodňovania odpadov (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši. Vždy sa znovu objaví v nejakej inej forme (plynnej - dym stúpajúci z komínov, alebo tuhej - škvára, popol, skládka odpadov, atď.).

Preto je vhodné a potrebné, aby sme sa pri nakladaní s odpadmi snažili riadiť hierarchiou:

Predchádzajme - vzniku odpadov
Minimalizujme - ich množstvo a škodlivosť
Opätovne používajme - čo najviac výrobkov
Recyklujme - nepoužiteľné veci

Spaľovanie

Pri spaľovaní napr. v peci, kotli alebo na ohnisku môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov (tým sa však spaľovní nechceme zastávať).

Hlavné príčiny sú dve:

teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke - palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed. Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami,u ktorých boli dokázané rakovinoívorné účinky.
Veľmi nebezpečnými produktmi spaľovania sú tzv. dioxíny (patria medzi najsilnejšie syntetické jedy).
Emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny pre spaľovne odpadov sú práve pri spaľovaní v domácnostiach alebo na ohniskách často prekračované.
Aké škodlivé látky teda vznikajú pri pálení jednotlivých druhov odpadov?

Plasty

Plasty sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi... Tie môžu obsahovať ťažké kovy - hlavne kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole.

Pri nedokonalom horení plastov vzniká veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo - hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viest k vnútornému uduseniu.
Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich označila za ešte škodlivejšie ako obávané polychlórované bifenyly. Spaľovaním plastov môžu vzniknúť aj monoméry príslušného plastu (základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového reťazca). Sú to hlavne etylén (vzniká pri spaľovaní PE, HDPE, LDPE), propylén (PP) a styrén (PS). Vo vysokých koncentráciách sú jedovaté alebo majú na ľudské zdravie dlhodobé účinky (majú narkotické účinky a pôsobia negatívne na krvný obeh),

Polyamidy

Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC - polyvinylchloridu! Škodlivé je aj jeho dokonalé spaľovanie pri vysokých teplotách v spaľovni. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCL), ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty. Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC s dĺžkou 0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíka na to, aby usmrtil dospelého človeka. Pri spaľovaní uniká do komína aj monomér PVC - vinyichlorid. Je to veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Ďalším veľkým nebezpečenstvom sú aj už zmienené karcinogénne dioxíny. Spálením 1 kg PVC sa môže vyprodukovať také množstvo dioxinov, ktoré by postačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat.
Uvoľňuje sa i plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén. Sú to nebezpečné látky, ktoré sa používali v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.

Guma

Spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty, a sadze. Tie obsahujú v úvode zmienené potychloro-vané uhľovodíky. Medzí nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky. Drevotrieska a starý nábytok. Pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri pálení starého nábytku môžu z použitých náterových hmôt vznikať ďalšie škodlivé látky. Vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.

Organický odpad (bioodpad)

Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) použiť na výrobu kompostu. Ak máme nárazovo veľké množstvo organického odpadu alebo materiál, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nechceme alebo nevieme spracovať doma, odovzdajme ho na zbernom dvore, priamo na najbližšiu kompostáren alebo na iné miesto určené vašou obcou. Doma do pecí, kotla, ani do ohniska teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Nepatri sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pre prírodu, pre zdravie naše, našich detí a našich susedov, dokonca i pre našu peňaženku je najvhodnejšie na vykurovanie používať drevo, či ešte lepšie (v špeciálnych kotloch) drevený odpad (pelety, brikety, drevnú štiepku, piliny.,.). V oblastiach kde je nedostatok dreva, môžeme vykurovať plynom. Ak máme ústredné kúrenie, je výhodné a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi. Drevo lepšie horí aj pri nižších teplotách a pri jeho pálení, na rozdiel od uhlia, či dokonca kalov, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov siry (SO2, SO,?). To však vôbec neplatí, ak kúrime vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a vznikne pri ňom niekoľkonásobne viac dechtových látok ako pri spaľovaní suchého dreva.

PRIATELIA ZEME - SPZ

sú občianska nezisková organizácia chrániaca životné prostredie
od roku 1996 úspešne pracujú na zastavovaní ekologicky škodlivých činností a presadzujú konštruktívne riešenia v prospech života na Zemi
sa dlhodobo a koncepčne zameriavajú hlavne na riešenie problematiky odpadov a toxického znečistenia
sú členom asociácie Priatelia Zeme - Slovensko, ktorá je slovenským zástupcom najväčšej medzinárodnej siete environmentálnych organizácií Friends of The Earth International, so zastúpením v 71 krajinách sveta
sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch neprijímajú prostriedky od spoločností devastujúcich životné prostredie alebo štátu. Nezávislosť si môžu zachovať len vďaka podpore verejnosti, ktorej záleží na zdravom životnom prostredia budúcnosti.

Pomôcť môžete aj Vy:

  • staňte sa členom Priateľov Zeme - ŠPZ
  • podporte aktivity Priateľov Zerne - ŠPZ finančne alebo venovaním 2 % z Vašich daní
  • zapojte sa aktívne do našej činnosti

Pozn. Tento materiál bol spracovaný na základe letáku od spoločnosti Priatelia zeme - ŠPZ

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať