Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Chránené vtáčie územie Poiplie

Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 20/2008 Z. z. bolo vyhlásenéChránemé vtáčie územie Poplie.

Z nej vyberáme:

§ 1 
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bielehostrakoša kolesárachriašteľa maléhochriašteľa bodkovanéhorybárika riečnehoďatľa hnedkavéhovčelárika zlatéhovýrika lesnéhopenice jarabejpipíšky chochlatej,prepelice poľnejpŕhľaviara čiernohlavéhobrehule hnedejkane močiarnejbučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, v okrese Veľký Krtíš v katastrálnych územiach Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce a v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom.

§ 2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje 
a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, 
b) vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. apríla do 31. júla, 
c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3) 
d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem povinnosti stanovenej osobitným predpisom, 5) 
e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0, 5 hektára, 
g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny, 
h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 

Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.6)

Hranica

... Pred obcou Bušince zatáča juhovýchodným smerom a obchádzajúc intravilán a areál poľnohospodárskeho družstva, pokračuje štátnou cestou Bušince - Kováčovce k obci Čeláre, kde obchádza celý intravilán obce a pokračuje stále štátnou cestou, obchádzajúc osady Kirť, Peťov a celý intravilán obce Kováčovce do Malého Kiarova a Kiarova a obchádza ich intravilány až do obce Vrbovka. Tu z juhu obchádza celý intravilán obce a na jeho západnom okraji pokračuje poľnou cestou pod kótou Vinica až do obce Selešťany. Hranica z juhu obchádza celý intravilán obce a na severnom okraji obce pokračuje po štátnej ceste Selešťany - Záhorce až po križovatku štátnych ciest Veľký Krtíš - Slovenské Ďarmoty. Tu sa hranica stáča na juhozápad a obchádzajúc z juhu priemyselný areál v Horných a Dolných Podlužanoch, pokračuje po štátnej ceste až po začiatok obce Slovenské Ďarmoty. ...

Úplné znenie vyhlášky je možné nájsť na www.zbierka.sk alebo na jaspi.justice.gov.sk. Do okna Predpis č. napíšte 20/2008.

Zverejnené 2.1.2009 -BK-
hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať