Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne

Obce Záhorce, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce

Mesto Veľký Krtíš, J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš


Elektronicky

starosta@zahorce.sk 

mesto@velky-krtis.sk

 

Začaté správne konania

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

37/2024/Obec 00009/2024/SÚS

Žiadateľ   p. Mgr. Michal Meliško, A. H. Škultétyho 107, 990 01 Veľký Krtíš   požiadal dňa 12.02.2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce   podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení

- 2 ks tuja s obvodom kmeňa vo výške 32 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce  na pozemku C KN 2 – záhrada v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce, sú predmetom tejto žiadosti preto, lebo dreviny sú choré.

Vlastníkom  pozemku  C  KN 2 v k. ú. Záhorce  je  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku vo Veľkom Krtíši, Škultétyho 7, Veľký Krtíš, IČO 31933572  v  podiele  1/1 .

14.02.2024 7 dní  od zverejnenia informácie
       

1734/2023/Obec

00068/2023/SÚS

Žiadateľ Obec Záhorce, Krtíšska cesta 173/98, 991 06 Záhorce, IČO 00319694 v zastúpení PaedDr. Branislavom Kázmerom, starostom obce,  požiadala  dňa 21.11.2023  Obec Želovce  o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce .

Strom 1 ks listnatý bez určenia druhu  s obvodom kmeňa 90 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C KN 594/1- ostatná plocha  v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce, je predmetom tejto žiadosti z dôvodu, že drevina rastie v miestnom cintoríne koreňovým systémom narúša stabilitu hrobov a tiež padaním konárov ohrozuje pomníky.

Vlastníkom  pozemku C KN 594/1 – ostatné plochy  v k. ú. Záhorce je Obec Záhorce,  Krtíšska 173/98,  991 06 Želovce, IČO 319694 v zastúpení PaedDr. Branislavom Kázmerom starostom obce Záhorce v podiele 1/1.

28.11.2023 7 dní  od zverejnenia informácie
       

Obec Želovce /192/2023

Obec Záhorce /137/2023 

Žiadateľ p. Anna Keťková, Družstevná ulica č. 216, Záhorce, 991 06 Želovce požiadala dňa 09.08.2023  o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce  (22.08.2023 doručená do úradovne  obce Želovce) .

Stromy 2 ks smrek  s obvodom kmeňa 103 cm, 104 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce  na pozemku C KN 1183- zastavaná plocha ( vlastníctvo vedené ako E KN 722/1 – ostatné plochy)  v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce, sú predmetom tejto žiadosti z dôvodu, že dreviny majú obnažené korene, štvrtina vetiev je suchá. Pri vetre sa cíti žiadateľka ohrozená  a ohrozený je aj jej osobný majetok.

Vlastníkom  pozemku C KN 1183- zastavaná plocha ( vlastníctvo vedené ako E KN 722/1 – ostatné plochy)  v k. ú. Záhorce je Obec Záhorce,  Krtíšska 173/98,  991 06 Želovce, IČO 319694 v zastúpení PaedDr. Branislavom Kázmerom starostom obce Záhorce v podiele 1/1.

24.08.2023 7 dní  od zverejnenia informácie
       

SÚS/000029/2023

Obec 56/2023-55/2023

Žiadateľ Štefan Stolár, Selešťany 34, 991 06 Želovce požiadal dňa 24.3.2023 (03.04.2023 doručené do úradovne SÚS)  o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení

– 1 ks smrekovec opadavý bez udania obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C KN 1128 – zastavaná plocha a nádvorie  v k. ú.  Záhorce v zastavanom území obce.

V žiadosti je uvedené, že žiadosť bola podaná z dôvodu, lebo drevina má veľkú výšku, rastie pod elektrickým vedením, pri vetre praská, padajú z nej konáre a ohrozuje dom v susedstve a ľudí na ceste. Rastie v ochrannom pásme elektrického vedenia a vodovodu

 

Vlastníkom  pozemku Vlastníkom  pozemku  C  KN 2017/1 v k. ú. Záhorce  je  Štefan Stolár a Priska Stolárová, Selešťany 34, 991 06 Želovce  v  podiele  1/1 .

04.04.2023 7 dní  od zverejnenia informácie
       

SÚS/ 00006/2023

Obec 3/2023  

Žiadateľ p. Blažena Rumanová, Družstevná ulica č. 217, Záhorce, 991 06 Želovce  požiadala dňa 04.01.2023 (12.01.2023 doručené do úradovne SÚS) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení -  1 ks orech  s obvodom kmeňa 130 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C 436  – zastavaná plocha a nádvorie   v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce.

V žiadosti je uvedené, že žiadosť bola podaná z dôvodu,  lebo drevina vyrástla ako  samorast blízko betónového chodníka a blízko stavby rodinného domu. Svojim koreňovým systémom už poškodil betónový chodník a poškodzuje základy starého rodinného domu a jeho statiku.

Vlastníkom  pozemku  C KN 436  v k. ú. Záhorce  sú Ing. Radoslav Ruman, Družstevná 217/9, Záhorce, Mgr. Ján Ruman, A. H. Škultétyho 1245/107, Veľký Krtíš, Blažena Rumanová, Družstevná 217/9, Záhorce každý v rovnakom podiele  1/3

13.1.2023 7 dní  od zverejnenia informácie
       
SÚS/ 00039/2022 Obec 151/2022  

Žiadateľ Drahoslava Príbeliová, Ružová 133/1, Záhorce požiadala  dňa 3.10.2022 (doručené úradu 6.10.2022) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení - 

2 ks smrek obyčajný   s obvodom kmeňa 147 cm,127 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci  na pozemku C KN 375 – záhrada, 374 – zastavaná plocha a nádvorie  v k. ú. Záhorce v zastavanom území obce

Vlastníkom pozemku C KN 375 je

Príbeliová Drahoslava, Krtíšska 190/36, Záhorce v  podiely  67/600, Horniaková Eva, Ružová 133/1 Záhorce v podiely 133/200, Veselka Štefan, Krtíšska 107/75 Záhorce v podiely 67/300 a vlastníkom pozemku CKN 374 je Horniaková Eva,  Ružová 133/1 Záhorce v podiely ½ a Príbeliová Drahoslava Krtíšska 190/36 Záhorce v podiely 1/2

7.10.2022

7 dní  od zverejnenia informácie

       

SÚS/ 00032/2022

Veľký Krtíš 

10.08.2022   

Obec 130/2022-117/2022  

Žiadateľ Alexander Krekáč, Opatovská Nová Ves č. 14, 991 07 Slovenské Ďarmoty, požiadal  dňa 04.08.2022 (doručené úradu 11.08.2022) o vydanie súhlasu na výrub  drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení -  1 ks moruša   s  obvodom kmeňa 200 cm  meraným  vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku  E KN 2017/1  – vinica v k. ú. Záhorce  v zastavanom území obce. 

Vlastníkom pozemku C KN 2017/1 je Alexander Krekáč, Opatovská Nová Ves č. 14, 991 07 Slovenské Ďarmoty v podiele  1/1.

12.8.2022 7 dní  od zverejnenia informácie
       
Č. 18/2014 (SÚS 00024/2014)

Spoločnosť ŽERY, s.r.o., Červenej armády 498/15, 991 06 Želovce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromo a krovín bez udania presného druhu, počtu a obvodu kmeňa, rastúce na pozemku EKN 6095/1, 6080/1, 6092/9, 6040/20 v k.ú. Záhorce.

Vlastníkom pozemkov, na ktorých dreviny rastú je spoločnosť ŽERY, s.r.o., Želovce v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 03.02.2014. Správny poplatok zaplatený: 17.2.2014.

19.2.2014 7 dní od zverejnenia informácie
Č. 246/2013 (SUS 00271/2013)

Pani Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 120 cm, 110 cm, 45 cm, 110 cm, 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 93 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorce.

Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce a Anna Keťková, J. Kozáčeka 1855/39, Zvolen, každá v podiele 1 / 2 . Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 11.11.2013

18.11.2013 7 dní od zverejnenia informácie
hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať