Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:

- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

- zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

- vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,

-  zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,

-  zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

- zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,

- zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,

- prijíma oznámenie o zhromaždení občanov,

- prijíma a vybavuje petície občanov,

- prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,

- zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,

- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:

  • spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
  • voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
  • voľbách do Európskeho parlamentu
  • voľbách do orgánov samosprávnych krajov
  • voľbách do orgánov samosprávy obcí 
  • spôsobe vykonania referenda 

- poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,  

- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

- určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva,

- zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík,

- zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele  a pomoci v hmotnej núdzi,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku  s pôsobnosťou stavebného úradu,

- zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,

- plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení,

- zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy,

- v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti  môže zriadiť osvetové zariadenie,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže  zriadiť obecnú knižnicu,

- vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,

-  plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,

-  v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,

- zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,

- zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier,

- zabezpečuje ochranu osobných údajov,

- zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania,

- zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi,

- zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska,

- zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,

-  vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,

- upravuje podmienky na držanie psov,

- vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať