Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Povinne zverejňované informácie

Zverejňovanie na úradnej tabuli a povinné informácie

1) Právomoci a kompetencie obce 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Záhorce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Záhorce sú obecné zastupiteľstvostarosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Záhorceje zastupiteľský zbor obce zložený zo poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Záhorce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

-            obecná rada   (nie je zradená)

-            komisie obecného zastupiteľstva

-            obecný úrad v Záhorciach

-            obecný požiarny zbor v Záhorciach

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obceZáhorce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

(vrátane informácie o mieste,   lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

-       miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce

-       čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Záhorciach

-       spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou obec@zahorce.sk

 4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce: Obecný úrad, Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce

2/ osobne v podateľni obecného úradu  v Záhorciach v úradných hodinách.

Obec Záhorce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce: Obecný úrad, Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce

2/ v podateľni obecného úradu

6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

9) Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

10) Všeobecne záväzné nariadenia obce

- Návrhy VZN:

Podľa: § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Schválené VZN – podmienka účinnosti

Podľa: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Všetky platné VZN obce

NAPR.: Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na  obecnom úrade.

- Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi

Podľa: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11) OZNAM – o nehnuteľnostiach hnuteľných veciach obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb

 Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy

(2016  405  €  x 20 = 8100 €)    

(2017  435  €  x 20 = 8700 €)    

v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu   sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

12) Informácie o predaji majetku obce

Podľa:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13) Informácie o nájme majetku obce

Podľa: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

14) Termíny zasadnutí OZ a návrhu programu OZ

Podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

15) Zápisnice zo zasadnutí OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov:

Podľa: § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

16) Povinne zverejňované zmluvy

V zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

17) Údaje o objednávkach a faktúrach

Podľa: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

- Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

18) Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce

Podľa: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

19) Rozpočet obce

Podľa: čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  o rozpočtovej

„Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.“

20) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – raz za šesť mesiacov

Podľa: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

21)  Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016

Podľa: § 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

a) hodnotu zákazky,

b) predmet zákazky,

c) identifikáciu úspešného uchádzača.

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať