Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Starosta

PaedDr. Branislav Kázmer - fotografia

 

 

 

 

 

PaedDr. Branislav Kázmer

Oznámenie o majetkových priznaniach starostu

Na tejto stránke v odkazoch nižšie sú zverejnené Oznámenia o majetkovom priznaní starostu obce Záhorce v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..
Za rok 2019

Právomoci starostu: 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)

Starosta

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva obecnú správu,
  3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak

  1. poruší nariadenie,
  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15) Výnos pokút je príjmom obce.

Súvisiace informácie: 

Starosta obce od 2007 

Stručný životopis 

Narodil som sa 30. 11. 1970 vo Veľkom Krtíši. Na ZŠ som chodil do jednotriedky v Záhorciach a od druhého ročníka v Želovciach. Po jej skončení som nastúpil do Gymnázia vo Veľkom Krtíši, kde som v roku 1989 zmaturoval. Po maturite som pokračoval na štúdiu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici aprobáciu fyzika - základy techniky. Po jej absolvovaní v roku 1994 som nastúpil na 1,5 roka výkon civilnej služby, a to najskôr na 3 mesiace v Domove dôchodcov v Modrom Kameni a zvyšok na Úrade práce vo Veľkom Krtíši. Od roku 1996 som učil na SOUs a SPŠ vo Veľkom Krtíši elektrotechnické predmety a výpočtovú techniku a od roku 2001 fyziku a informatiku na Gymnáziu vo Veľkom Krtíši. Od roku 2001 vediem folklórnu skupinu Radosník. Od roku 2002 som bol 4 roky poslancom Obecného zastupiteľstva. V roku 2003 som zriadil obecnú webovú stránku, ktorú doposiaľ aktualizujem. Od roku 2007 vykonávam funkciu starostu obce Záhorce. Som rozvedený, mám syna Michaela. Medzi moje záujmy patrí najmä folklór, počítače, dobrá hudba a kniha. 

Branislav Kázmer 
Aktualizované 17.4.2019 -BK-

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať