Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Štatút obce

Zverejnené nestanovený

Obecné zastupiteľstvo obce Záhorce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Schvaľuje štatút obce Záhorce

(ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.

Prvá časť
Postavenie obce

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Obec je samostatný územný samosprávy a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a zásad o hospodárení s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Obec má svoj názov obec Záhorce .

Čl. 2
Symboly obce

 1. Obec má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.
 2. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce.
 3. Podrobnú úpravu o symboloch obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o symboloch obce a ich používaní.

Čl. 3
Územie obce

 1. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie Záhorce.
 2. Územie obce predstavuje výmeru 1797 ha.
 3. Vyobrazenie katastrálneho územia obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

Čl. 4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 
a číslovanie stavieb

 1. Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného a orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Obec určuje a mení všeobecne záväzným nariadením stavbám vzor súpisného čísla, vzor orientačného čísla a určuje názvy ulíc a názvy námestí, nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce.

Druhá časť
Orgány obce

Čl. 5
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú 
 2. obecné zastupiteľstvo,
 3. starosta.
 4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány
 5. obecnú radu,
 6. komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
 7. finančnú, 
 8. na ochranu verejného poriadku,
 9. životného prostredia a výstavby,
 10. kultúrno-školskú a športovú,
 11. sociálno-zdravotnú,
 12. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu,
 13. na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce
 14. obecný hasičský zbor, 
 15. podľa potreby môže zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 11, § 11a, §11b a § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 4. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Na prijatie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
 5. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje 

a) schvaľovať organizovanie obecných zbierok,
b) určovať názov obce, 
c) zriaďovať sociálne, zdravotné, kultúrne, školské a predškolské zariadenia, zriaďovať obchodné spoločnosti,
d) rozhodovať o zlúčení, rozdelení a zrušení obce,
e) rozhodovať o zmene hraníc katastrálneho územia obce, 
f) určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, 
g) voliť (menovať) veliteľa obecného hasičského zboru,
h) schvaľovať zmluvy o zriadení združenia obcí, 
i) schvaľovať členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov.

Čl. 7
Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 2. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Čl. 8
Zastupovanie starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Čl. 9
Obecná rada

 1. Obecná rada vykonáva voči komisiám uznesenia obecného zastupiteľstva, koordinuje a kontroluje ich činnosť a spolupracuje s nimi pri príprave zasadaní obecného zastupiteľstva.
 2. Obecná rada plní bežné úlohy podľa pokynov obecného zastupiteľstva medzi jednotlivými jeho zasadaniami.
 3. Obecná rada plní funkciu poradného orgánu starostu.
 4. Obecná rada nemôže 

a) konať vo veciach, ktoré sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené iba obecnému zastupiteľstvu a starostovi, 
b) vystupovať ako orgán samosprávy obce voči právnickým osobám a fyzickým osobám.

 1. Zriadenie, voľba, počet a zloženie členov a postavenie obecnej rady upravuje ustanovenie § 14 zákona o obecnom zriadení a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 10
Postavenie a úlohy finančnej komisie

 1. Finančná komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy finančnej komisie

a) pripravuje a zostavuje viacročný rozpočet obce, 
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
c) podieľa sa na inventarizácii majetku obce, 
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy, týkajúce sa rozpočtu obce, hospodárenia s majetkom obce, správy daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 1. Zloženie, počet členov komisie a ich voľbu upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 11
Postavenie a úlohy komisie ochrany verejného poriadku

 1. Komisia ochrany verejného poriadku je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy komisie ochrany verejného poriadku 

a) zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku 

 • na verejných priestranstvách, 
 • vo verejných miestnostiach,
 • na športových a kultúrnych podujatiach, 
 • na výstavách a obecných slávnostiach,
 • v miestach sústredeného cestovného ruchu, 
 • pri ochrane štátnych a obecných symboloch,

b) podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku,
c) podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty verejného poriadku,
d) pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.

Čl. 12
Postavenie a úlohy komisie životného prostredia a výstavby

 1. Komisia životného prostredia a výstavby je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy komisie životného prostredia a výstavby

a) zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia na území obce (zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred povodňami),
b) kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona (povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení), 
c) podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút,
e) podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia a výstavby,
f) podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia a výstavby,
d) vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej dokumentácii.

Čl. 13
Postavenie a úlohy kultúrno-školskej a športovej komisie

 1. Kultúrno-školská a športová komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy kultúrno-školskej a športovej komisie

a) na úseku kultúry
- podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie divadelnej činnosti, speváckej činnosti a ľudových tancov,
- vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti, 
- organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho významu,

b) na úseku školstva 
- vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy a školského zariadenia, 
- predkladá návrhy pri zostavovaní plánu a rozpočtu školy a školského zariadenia, 
- sleduje stav výkonu správy školy a školského zariadenia, 
- sleduje stav výchovy a vzdelávania v základnej škole a školského zariadenia o čom informuje obecné zastupiteľstvo,

c) na úseku telesnej kultúry 
- podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj športu pre všetkých a podporuje a organizuje telovýchovné, turistické a športové podujatia,
- kontroluje stav správy športových obecných zariadení,
- sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných, turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 14
Postavenie a úlohy sociálno-zdravotnej komisie

 1. Sociálno-zdravotná komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy sociálno-zdravotnej komisie

a) na úseku sociálnej pomoci
- vypracúva koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na území obce, 
- vyjadruje sa k zriadeniu zariadenia sociálnych služieb,
- podáva podnety na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
- navrhuje opatrenia sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately,
- navrhuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,

b) na úseku zdravotníctva
- vyjadruje sa k zriadeniu zdravotníckeho zariadenia na území obce, 
- vyjadruje sa k schváleniu ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
- podieľa sa na príprave preventívnych programoch.

Čl. 15
Postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

a) prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,
b) podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c) sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
d) predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 
e) preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 
f) udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 
g) kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.

Čl. 16
Postavenie a úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce

 1. Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 2. Úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce sú ustanovené v smernici o vybavovaní sťažností.

Čl. 17
Postavenie a úlohy Obecného hasičského zboru

 1. Úlohy Obecného hasičského zboru

a) zabezpečuje zdolávanie požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
b) zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách,
c) najmenej jedenkrát ročne informuje obecné zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi a o stave hasičskej techniky.

Tretia časť
Účasť občana na samospráve obce

Čl. 18
Práva a povinnosti obyvateľov obce

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce, 
b) miestnym referendom, 
c) zhromaždením obyvateľov obce.

 1. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, spravodaji obce, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.
 2. Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce.
 3. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom zriadení.

Štvrtá časť
Riadenie obecnej samosprávy

Čl. 19
Zásady riadenia

 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
 2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
 3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
 4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu. Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné zastupiteľstvo.
 5. Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi obcou a orgánmi štátu rieši starosta.
 6. Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné zastupiteľstvo a starosta.

Čl. 20
Systém, stupne riadenia a organizačná štruktúra

Systém riadenia obecnej samosprávy je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti v schéme organizačnej štruktúry, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.

Piata časť
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení

Čl. 21

Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

 1. Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva, a preto v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo, a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.
 2. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.
 3. Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.
 4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi 

a) plat a odmenu, 
b) mzdové prostriedky pre zamestnancov obce, 
c) technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného kontrolóra obce a vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.

Čl. 22
Vzťah starostu a jeho zástupcu

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.

Čl. 23
Vzťah starostu a obecnej rady

 1. Starosta prostredníctvom obecného úradu vytvára administratívne, technické a materiálne podmienky pre činnosť a zasadanie obecnej rady.
 2. starosta, keďže nie je poslancom obecného zastupiteľstva, nemôže byť členom obecnej rady. Starosta zvoláva jej zasadnutia, predkladá jej vlastné návrhy, predsedá jej a podpisuje jej uznesenia, ale nemôže v nej hlasovať. Nakoľko je obecná rada poradným orgánom starostu obce, jej uznesenia nie sú pre starostu záväzné.

Čl. 24
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

 1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.
 2. Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
 3. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. 25
Vzťah starostu a komisií

 1. Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.
 2. ​Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Čl. 26
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení

 1. Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku 

a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenia ich hlavných úloh.

Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.

 1. Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako predstaviteľa obce a najvyššieho výkonného orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.

Čl. 27
Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami

 1. Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo. Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
 2. Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.

Čl. 28
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení

Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Čl. 29
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa štatút obce Záhorce schválený uznesením obecného zastupiteľstva z 27.12.2002.
 2. Tento Štatút obce Záhorce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 27.8.2010 uznesením č. 4/2010 a nadobúda účinnosť 1.10.2010.
 3. Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť v súlade s týmto štatútom.

V Záhorciach 27.8.2010
PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce
Zverejnené 30.8.2010 -BK-

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať