Navigácia

Obsah

Tlačivá

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o vypracovanie lekárskeho nálezu sa použije na účely sociálnych služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.

Lekársky_nález_na_účely_konania.rtf Stiahnuté: 156x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

14_09_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf Stiahnuté: 425x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

8_01_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf Stiahnuté: 451x

Ohlásenie drobnej stavby

Zverejnené 27.6.2014 -BK-

1. ohlásenie drobnej stavby 2016.doc Stiahnuté: 422x

Ohlásenie jednoduchej stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

13_08_ohlasenie_jednoduchej_stavby.rtf Stiahnuté: 469x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

2. ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác 2016.doc Stiahnuté: 368x

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

12_07b_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 365x

Ohlásenie zmeny v úžívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

11_07a_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_nie_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 365x

OZNAMENIE SPORTOVEHO PODUJATIA

Zverejnené nestanovený

3_oznamenie_sportoveho_podujatia.rtf Stiahnuté: 424x

PO_žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby

Zverejnené nestanovený

4_po_ziadost_o_posudenie_projektovej_dokumentacie_stavby.pdf Stiahnuté: 432x

PO_žiadosť o povolenie na spaľovanie.pdf

Zverejnené nestanovený

5_po_ziadost_o_povolenie_na_spalovanie.pdf Stiahnuté: 447x

PO_žiadosť o súhlas na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov

Zverejnené nestanovený

6_po_ziadost_o_suhlas_na_nevypracovanie_poziarnych_evakuacnych_planov.pdf Stiahnuté: 396x

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby

Zverejnené nestanovený

16_11_prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.pdf Stiahnuté: 399x

Prehlásenie odborného stavebného dozoru na drobnú stavbu

Prehlásenie odborného stavebného dozoru na drobnú stavbu

stavebny_dozor_k_drobnej_stavbe_2015.pdf Stiahnuté: 65x

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa § 53 ods. 4 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.rtf Stiahnuté: 275x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

18_13_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.rtf Stiahnuté: 369x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_sluzbu_Záhorce.rtf Stiahnuté: 147x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

19_14_ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 296x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

10_03_ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf Stiahnuté: 387x

Žiadosť o stavebné povolenie

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

9_02_ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf Stiahnuté: 393x

Stránka

A picture