Navigácia

Obsah

Tlačivá

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o vypracovanie lekárskeho nálezu sa použije na účely sociálnych služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.

Lekársky_nález_na_účely_konania.rtf Stiahnuté: 99x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

14_09_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf Stiahnuté: 337x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

8_01_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf Stiahnuté: 377x

Ohlásenie drobnej stavby

Zverejnené 27.6.2014 -BK-

1. ohlásenie drobnej stavby 2016.doc Stiahnuté: 332x

Ohlásenie jednoduchej stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

13_08_ohlasenie_jednoduchej_stavby.rtf Stiahnuté: 394x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

2. ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác 2016.doc Stiahnuté: 287x

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

12_07b_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 301x

Ohlásenie zmeny v úžívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

11_07a_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_nie_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 293x

OZNAMENIE SPORTOVEHO PODUJATIA

Zverejnené nestanovený

3_oznamenie_sportoveho_podujatia.rtf Stiahnuté: 352x

PO_žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby

Zverejnené nestanovený

4_po_ziadost_o_posudenie_projektovej_dokumentacie_stavby.pdf Stiahnuté: 334x

PO_žiadosť o povolenie na spaľovanie.pdf

Zverejnené nestanovený

5_po_ziadost_o_povolenie_na_spalovanie.pdf Stiahnuté: 324x

PO_žiadosť o súhlas na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov

Zverejnené nestanovený

6_po_ziadost_o_suhlas_na_nevypracovanie_poziarnych_evakuacnych_planov.pdf Stiahnuté: 337x

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby

Zverejnené nestanovený

16_11_prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.pdf Stiahnuté: 311x

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa § 53 ods. 4 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.rtf Stiahnuté: 215x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

18_13_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.rtf Stiahnuté: 300x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_sluzbu_Záhorce.rtf Stiahnuté: 88x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

19_14_ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 241x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

10_03_ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf Stiahnuté: 295x

Žiadosť o stavebné povolenie

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

9_02_ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf Stiahnuté: 324x

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla 2015

Zverejnené 16.9.2015 -BK-

1_ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_2015.rtf Stiahnuté: 349x

Stránka

A picture