Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Zápach z kanalizácie

Stručné zhrnutie hlavných zásad k zamedzeniu vzniku zápachu

Verejná kanalizácia je sústava stokových potrubí (gravitačných, tlakových alebo už podtlakových) ktorými je odpadová voda dopravovaná do čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV). Následne je vyčistená odpadová voda určenej kvality vypúšťaná do povrchových vôd, výnimočne do podzemných vôd. Sústavu verejnej kanalizácie môžeme rozdeliť do viacerých skupín a to podľa charakteru vypúšťaných odpadových vôd: výhradne len splaškové, zmiešané (dažďové aj splaškové spolu), výhradne len dažďové bez znečistenia, zaolejované, priemyselné, infekčné atď.

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle osobitných predpisov. Organizácia, ktorá spravuje verejnú kanalizáciu sa nazýva prevádzkovateľ, má povinnosť obhospodarovať dielo tak, aby boli dodržiavané všetky platné právne a technické predpisy súvisiace s nakladaním s odpadovými vodami. Na určenú verejnú kanalizáciu je vypracovaný prevádzkový poriadok. Stoky verejnej kanalizácie sú ležaté potrubia min.priemeru DN300 (pri plastových potrubiach DN250), na ktorých sú vybudované revízne šachty vo vzdialenosti aspoň 50m. Verejná kanalizácia, odvádzajúca odpadové vody gravitačne, musí byť v sklone min. 0,5% smerom k ČOV.

Vznikajúce plyny v procese distribúcie odpadových vôd sú odvádzané mimo stokovú sieť cez poklopy kanalizačných šácht a hlavne cez pripojené nehnuteľnosti pomocou odvetrávacieho potrubia vnútornej kanalizácie vyústenej nad strešnú rovinu. Kanalizačná prípojka je časť ležatej kanalizácie medzi stokou verejnej kanalizácie a vnútornou kanalizáciou objektu pripojeného na stoku. Začína za odbočkovou tvarovkou na verejnej kanalizácii a končí 1,0m za hranicou pozemku revíznou šachtou kanalizačnej prípojky, pokiaľ to vyžaduje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

Kanalizačná prípojka je ležaté kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadové vody gravitačne – samospádom. Pokiaľ z nehnuteľnosti nie je možné odvádzať odpadové vody gravitačne, zriadi sa prečerpávacie zariadenie ukončené v revíznej šachte na kanalizačnej prípojke. Nie je povolené priamo prečerpávať odpadovú vodu do gravitačnej stoky!  Vlastník nehnuteľnosti (ďalej len producent), na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Každá nehnuteľnosť musí byť napojená na stoku samostatnou prípojkou, v odôvodnených prípadoch je možné pripojiť viaceré nehnuteľnosti spoločnou kanalizačnou prípojkou. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia a v jednotnom sklone. Podmienky pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a uzatvorí sa zmluva o odvádzaní odpadových vôd. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí technické podmienky, miesto a spôsob napojenia kanalizačnej prípojky na stoku.

Prevádzkovateľ môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu mimo iné ak:

- zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,

- vypúšťané odpadové vody sú toxické, obsahujú inhibujúce biologické procesy, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú proces distribúcie dopadových vôd do ČOV alebo proces čistenia v zariadeniach ČOV. 

Minimálny priemer kanalizačnej prípojky je DN150, kanalizačné prípojky sa napoja na stoku v hornej tretine profilu. Prípojky s väčšou dimenziou DN200 a viac sa napájajú na stoku aspoň v polovici profilu stoky a vyššie. Na pripojenie kanalizačnej prípojky slúžia na to určené postupy za použitia typizovaných tvaroviek. Pokiaľ v minulosti bola nehnuteľnosť odkanalizovaná do žumpy, prípadne cez septik, táto nehnuteľnosť musí byť po výstavbe taktiež napojená na verejnú kanalizáciu. V takomto prípade musia byť odpadové vody napojené na stoku priamo! Nesmie sa odvádzaná odpadová voda zdržiavať v nádržiach (žumpa, septik atď.) , kde dochádza k biologickému procesu s tvorbou nežiaducich plynov.
Zápach v nehnuteľnosti môže vzniknúť nesprávnou inštaláciou vnútornej kanalizácie, kedy podtlak napr. pri spláchnutí vysaje zápachovú uzávierku sifónu u zariaďovacieho predmetu. Prípadné odparovanie obsahu zápachovej uzávierky v miestach s nízkou periodicitou používania.  


Záver:

Musíme zdôrazniť, že odpadové vody vždy budú mať nežiaduci zápach. Technické riešenia eliminujú unikanie tohto zápachu do obydlí a na priestory, kde by mohli negatívne pôsobiť. Vznik nadmernému zápachu z kanalizácie je spôsobená biologickými procesmi organických látok obsiahnutých v odpadovej vode. Príčinou môžu byť nasledovné faktory: - nedostatočné prúdenie v stoke, čiže dlhá doba zdržania odpadovej vody v danom úseku (môže byť zapríčinená nesprávnou výstavbou stoky, ako zlé spádovanie, sifón, protispád) alebo v špecifických prípadoch u zmiešanej kanalizácii dlhá bezzrážková doba, kedy splaškové vody sú bez preplachu dažďovou vodou) - nesprávne vypúšťanie odpadových vôd producentom, kedy sa odpadové vody vypúšťajú cez zachovanú žumpu/septik, kde vody sú zdržané na dobu, kedy prebiehajú vyhnívacie procesy. Je to v rozpore aj s prevádzkou celého systému verejnej kanalizácie vrátane čistiaceho procesu na ČOV - nesprávne odvetrávanie stoky, chýbajú poklopy s otvormi na revíznych šachtách, prípadne komínový efekt na stoke v členitom teréne - nesprávne až chýbajúce odvetrávanie stoky cez domové kanalizácie, kedy sú vnútorné kanalizácie vyhotovené v rozpore s Slovenskými technickými normami a chýbajú odvetrávacie potrubia - nepovolené vypúšťanie vôd z obsahom nepovoleným pre odvádzanie do verejnej kanalizácie (napr. živočíšny odpad, odpad z páleníc, chemické látky atď.)   


Odporúčanie:

V každom prípade musí byť každá nehnuteľnosť napojená na stoku napriamo, musia sa existujúce žumpy/septiky definitívne zrušiť. Môžu sa však použiť ako prečerpávacie šachty, za podmienky, že spínanie čerpadla bude v krátkych časových intervaloch (napr. denne). Každý prípad sa musí posudzovať individuálne a len za udelenia výnimky v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie.  Na stoke musia byť revízne šachty v dostatočnom rozostupe s poklopmi vhodnými na odvetrávanie za predpokladu, že verejná kanalizácie je dostatočnej dimenzie pre množstvo odvádzaných odpadových vôd. Vnútorné kanalizácie nehnuteľností musia byť odvetrávané nad strešnú rovinu, min.dimenzia odvetrávacieho potrubia je dimenzia hlavného stúpacieho potrubia, väčšinou DN100.    


Dňa: 04.01.2016  
Vypracoval: Ing.Peter Molnár – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.5588*I2

 

Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,

b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,

c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

 

Priestupky:

Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí

a) vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu podľa § 4 ods. 7 písm. a),

b) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode podľa § 4 ods. 7 písm. b),

c) vlastník vodovodnej prípojky a vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky na vlastné náklady podľa § 4 ods. 7 písm. c) a odseku 8 písm. c),

d) ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami podľa § 23 ods. 7,

e) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2,

f) odberateľ, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využíva dodanú vodu z verejného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva vodu ďalšiemu odberateľovi podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 2,

g) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 3,

h) odborný zástupca za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 3,

i) ten, kto porušil povinnosti podľa § 19 ods. 5 a § 27,

j) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).

 

Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený

a) v odseku 1 písm. a) až d), f) až i) od 16 eur do 829 eur,

b) v odseku 1 písm. e) od 16 eur do 331 eur,

c) v odseku 1 písm. j) od 16 eur do 331 eur.

Dátum vloženia: 5. 1. 2016 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2016 8:56
Autor: Obec Záhorce

Obec

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Zberný dvor

Zberný dvor

Sociálne siete

facebook

Zaregistrujte sa a dostávajte správy z obce

Kontaktný formulár

Logo

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:68
TÝŽDEŇ:330
CELKOM:886117

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať